ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ διδακτικού έτους 2023-24, για απόφοιτους Λυκείου

Θέατρο τέχνης - Δραματική Σχολή Εξετάσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, για το διδακτικό έτος 2023-2024, υποβάλλονται από 18 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: edu@theatro-technis.gr

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα απο 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και 20 Οκτωβρίου 2023, στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, Ιπποκράτους 70, Αθήνα.

Με νεότερη ειδική ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων της Σχολής (ακριβής ημερομηνία και ώρα) δέκα μέρες πριν την έναρξή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις

1. Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο/η (μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ σε μορφή Word και PDF).

2. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

4. Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπωνύμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ). Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

5. Εξέταστρα 20€

* Η καταβολή των εξετάστρων, θα γίνεται μέσω Τραπέζης, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Θέατρο στην Εθνική Τράπεζα με ΙΒΑΝ GR 9401100400000004061212504 (Δικαιούχος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε) και αναγράφοντας στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη εξέταστρα. Στην συνέχεια, θα αποστέλλετε την απόδειξη κατάθεσης και το ονοματεπώνυμό σας στο e-mail της Σχολής (edu@theatro-technis.gr) προκειμένου να καταχωρείται η πληρωμή και να εκδίδεται η σχετική απόδειξη.


Η αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά και για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να αποστέλλονται όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.


Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

1. Υποκριτική
• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
• Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

2. Απαγγελία και Τραγούδι
• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.
Το μάθημα εξετάζεται προφορικά (στην ελληνική γλώσσα). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.


Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Ο αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα την Ελληνική γλώσσα.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή διενεργούνται από την επιτροπή καθηγητών της σχολής. Η κρίση των μελών της επιτροπής είναι απολύτως υποκειμενική, εφόσον τα κριτήρια είναι προσωπικά, καθώς πρόκειται για διαγωνισμό καλλιτεχνικών ικανοτήτων.

Η εισαγωγή υποψηφίου στη σχολή γίνεται με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής των εξετάσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των μελών της επιτροπής ο υποψήφιος καλείται σε επαναληπτική εξέταση.

Το σκεπτικό της απόρριψης ή της επιτυχίας δεν είναι ανακοινώσιμο στους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης από τη Σχολή.